Alýumin filmi lomaý lýuks multfilm şarlary Globos folga geliý şarlary Haýwan çap etmek şarlary

Gysga düşündiriş:

Omörite folga mylar şarlary täze önüm çykarylyşy, korporatiw marka programmalary, satyn alyş nokady, uly açyklyk, pyýada satuwy, kiçi telekeçilik mahabaty, işgärleri höweslendirmek, şeýle hem doglan gün dabarasyny bezemek, ýubileýler, duşuşyklar, uçurymlar ýa-da islendik waka üçin ajaýyp görnüşlerdir. gyzykly reňkli uzak dowamly şar üçin.

Az mukdarda doly reňkli çap etmek üçin, häzirki wagtda gaty pes minimal we gaty özüne çekiji bahalarda sanly çap folga şarlaryny hödürlemek isleýäris.

15,000 ýa-da has köp çap edilen folga şarlaryndan has uly taslamalar üçin flexografiki çap etmek iň amatly wariantydyr.Flexografiki çap etmek, taslamaňyz üçin doly ganly çap we surat şekilini köpeltmek ýaly çäksiz mümkinçilikleri hödürleýär.Bu çap tehnologiýasyny ulanyp, ýerine ýetirip bolmajak taslama talaplary ýok diýen ýaly.Düwürtik reňkli şekiller, şeýle hem reňk şekilleri flexografiki çapdan peýdalanyp, gaty özüne çekiji bahada ýokary hilli öndürilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

GYMMAT 50Çap edilen Mylar şarlary 50 paketde bar, owadan şar buketlerini emele getirmek ýa-da oturylyşyk ýeriňizi bezemek üçin olary dargatmak üçin toparlaň;bu baha paketi, oturylyşyk ýeriňizi bezemek üçin ýeterlikdir.

PREMIUM SYITYASY:Ajaýyp hilli alýumin folga bilen ýasalan, doglan gün dabarasynyň bezegi üçin, galyň we birmeňzeş reňkli bolup biler.Şarlary ýüzmek üçin howa ýa-da wodorod we geliý bilen dolduryp bilersiňiz.

ALhli bagtly pursat üçin PERFEKT:Bu folga doglan günüň şarlary, ähli ýaşlar üçin iň oňat partiýa bezegi.Köp reňk we nagyşlar bilen islendik partiýa mowzugyna we bezegine aňsatlyk bilen gabat gelip biler.Olara owadan metal örtük bar, şonuň üçin ýagtylyga sezewar bolanda owadan şöhle saçýarlar.

SÖFGI Möhürlemek:Ajaýyp tizlik we netijelilik bilen reňkli şarlaryň arsenalyny guruň!Alýumin folga şarlarymyzyň öz-özüni ýapýan klapan, doldurylandan soň awtomatiki usulda möhürlener.Bu folga doglan gün şary diwarlara, gapylara, stollara, penjirelere we islendik ýerde diýen ýaly birikdirilip bilner

BONUS RIBBON:Satyn alanyňyz bilen, çäräňizde bu şarlary aňsatlyk bilen asmak üçin bäş 20 metrlik rulon alarsyňyz.Lenta bu şarlary diňe kagyz agramy bilen agramlamak bilen stoluň merkezine öwürmäge kömek edýär.

Önümiň spesifikasiýasy

Folga çap edilen şarlar (6)

Ölçegi: 18 ”

Şişirilen şaryň ululygy: 45 sm töweregi

Reňk: Dürli ýa-da özleşdirilen

Gaplamak: 50pc / sumka ýa-da islegiňize görä

Material: Neýlon ýa-da PET

Köp sanly dabaralar üçin ajaýyp!

Allhli şarlarymyz çişirilmän, tekiz iberilýär

Müşderi soraglary we jogaplary

1-nji sorag: MOQ näme?Ilki bilen nusga alyp bilerinmi?
J: MOQ dürli reňkli 500pc.Mugt nusgalar hödürlemekden hoşal

2-nji sorag: Önümiňiz düzülip bilnermi?
J: Hawa, paket sumkasyny we şar görnüşini düzüp bilersiňiz

3-nji sorag: Modelleri we reňkleri garyşdyryp bilerinmi?
J: Elbetde, garyşyk sargytlary ýa-da reňkleri kabul ederliklidir.Aboveokardaky aragatnaşyk maglumatlary bilen bize öz hoşniýetliligiňizi aýdyp bilersiňiz

4-nji sorag: Olar näçe wagt dowam edýär?
J: Müşderimiziň 3 günüň dowamynda şar bezegleri bardy, olar henizem gaty gowy görünýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň