Önümler

 • Şarlary şahsylaşdyrylan ýörite çap edilen LOGO şarlary bezeg mahabat şarlaryny çap ediň

  Şarlary şahsylaşdyrylan ýörite çap edilen LOGO şarlary bezeg mahabat şarlaryny çap ediň

  Partiýa adamlary 70-den gowrak reňk warianty bolan şarlara islendik nyşany, suraty ýa-da suraty çap edip bilerler!

  Şarlar oturylyşykda potolokda ýa-da käbirleri köçede ýöremekde ünsi özüne çekýär.Bu olary görmek üçin ajaýyp edýär!Şarlara logotip ýa-da ýörite habar çap etmegi özüňiz düzeniňizde, güýçli täsirleri, mahabatlary we marketing mümkinçiliklerini döredip, oňyn reaksiýa döredýärsiňiz!

 • Lomaý 5inch10inch12inch18inch36inch Makaron şar pastel lateks şary Makaron partiýasy şary

  Lomaý 5inch10inch12inch18inch36inch Makaron şar pastel lateks şary Makaron partiýasy şary

  GURBAN MAGLUMAT:100 sany 12 dýuým pastel şarlary çaga gülgüne şarlary, lawanda şarlary, pastel gülgüne şarlar, pastel sary şarlar, pastel gök şarlar, pastel ýaşyl şarlar, ýalpyldawuk ýaşyl şarlar, pastel gyrmyzy şarlar (Reňkleriň sany deň bellendi).

  Zäherlenmedik we howpsyz:Howpsuz we zäherli däl tebigy lateksden ýasaldy.Bu şarlar ajaýyp pastel partiýa bezegleri, pastel doglan gün bezegleri, pastel doglan gün baýramçylygy bezegleri, pastel doglan gün şarlary, pastel çaga duşy bezegleri.

  Näme bilen doldurmaly:Bu şarlary howa we geliý bilen dolduryp bolýar.AIR bilen doldurylan lateks şarlary 72 sagada çenli, HELIUM bilen bolsa 3-6 sagatlap galar.Iň oňat şar ululygyna ýetmek üçin şar bilen çişirilen howanyň mukdaryna gözegçilik ediň.

  Girişler:Bu pastel şarlar birmeňzeş şar gülleri, ýeke şar arçasy, ilkinji doglan gün bezegi, süýji doglan gün bezegi, pastel jyns bezegi, pastel gelin duş bezegi, pastel towuk oturylyşygy üçin ajaýyp.

  Üns beriň we duýduryş:Şary çişirmek üçin nasos ulanyň.Belli bir reňk tapawudy inflýasiýadan soň ýüze çykýar, ýöne reňk täsiri has gowy bolar.Şarlary doldurmaň, güne ýanmakdan, görkezilen zatlardan we aşa sürtülmeden gaça duruň.

 • Owadan gülkünç ýüz lateks şary

  Owadan gülkünç ýüz lateks şary

  Gaplamak: 50 sany paket, dürli reňkli we dürli aňlatmaly gülkünç şarlar bar.

  Owadan nagyşlar: Bu multfilm şarlarynda çagalar tarapyndan meşhur boljak dürli ýakymly sözler bar.

  Nähili ulanmaly: Bu ýylgyrýan şarlary suw, howa ýa-da geliý bilen dolduryp bilersiňiz.

  Qualityokary hilli: partiýa şarlary islendik ýaşdaky adamlar üçin örän ygtybarly ýokary hilli lateksden ýasalýar (lateks allergiýasy bolan adamlar ony seresaplylyk bilen ulanyň).

  Örän amatly: doglan gün toýlary, toýlar, gelin duşlary, dabaralar, dabaralar, Hallowin, Ro Christmasdestwo, buketler, mowzuk oturylyşyklary, karnawallar we festiwallar.

 • Lomaý 4D folga şarlary 22 Partiýa bezegi üçin ýöriteleşdirilen globus önümleri üçin 22 dýuým oýunjak sowgady

  Lomaý 4D folga şarlary 22 Partiýa bezegi üçin ýöriteleşdirilen globus önümleri üçin 22 dýuým oýunjak sowgady

  Orbz folga şary çişirilenden soň öz-özüni möhürläp biler, goşmaça işlemegiň zerurlygy ýok;şaryň asylmagy üçin şaryň ýokarsynda kiçijik deşik bar;Müşderilere bu şarlary has gowy bezemek üçin toplum lenta bilen gelýär

  Oturylyşyga taýýarlananyňyzda bu kümüş sfera şarlaryny (saman bilen) aňsatlyk bilen çişirip bilersiňiz;şarlary çişirmek ýa-da sowmak üçin sypal ulanyň, alýumin folga şarlary gaýtadan ulanylyp bilner

  Orbz şary çişirilmezden 22 × 9 dýuým, doly çişirilenden soň 18 × 11,5 dýuým;90% doldurmak, şary doly çişirmek üçin ýeterlikdir we 100% şar doldurylanda tegelek peýda bolar.Partlamazlyk üçin, şary ýuwaş-ýuwaşdan çişiriň we ýiti zatlar bilen gatnaşykdan gaça duruň

  Kümüş 4D uly folga şarlary, partiýaňyzy has ýagty we owadan eder, doglan gün dabaralary, toýlar, Ro Christmasdestwo, ýubileýler, tans klublary, çagalar duşlary, ýekelik we ş.m.

  Önümi ulanmak prosesinde haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa ýa-da önümden kanagatlanmasaňyz, Amazon ulgamynyň e-poçta üsti bilen bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris;önümi has gowulaşdyrmak üçin müşderileriň tekliplerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

 • Mylar belgisi 16/32/40inch folga nomerli şar lomaý partiýa bezegi üçin lomaý

  Mylar belgisi 16/32/40inch folga nomerli şar lomaý partiýa bezegi üçin lomaý

  Folga şarlary alýumin gatlagy bilen örtülen neýlondan ýasalýar.Bu materiallar, şara folga meňzeş görnüşi bermek üçin ýörite örtülendir.Allergiki täsir etmek howpuny götermeýärler.

  Soňky 30 ýylda folga şarlary has meşhur boldy.Folga şarlary dürli şekilde we ululykda bolýar Ilki başda folga şarlarynyň hemmesi ýylylyk möhürlenmegine mätäçdi, ýöne soňra öz-özüni ýapmak üçin klapanlar oýlanyp tapyldy we indi 18 ″ we ondan uly folga şarlary öz-özünden möhürlenýär we şonuň üçin indi ýylylyk möhürlenmegini talap etmeýär.Bu şar satyjylar üçin ep-esli wagt tygşytlamagy we satuwlar şondan bäri köpeldi we häzirki wagtda şar bazarynyň has köp bölegini düzýär.Has gymmat bolsa-da, lateks şarlary folga şarlary 4 günden 21 güne çenli uzyn ýüzmek wagtynyň artykmaçlygyna eýe.Folga şarynyň ýüzüş wagty beýiklik, çyglylyk we ş.m. ýaly köp faktorlara baglydyr ... şonuň üçin folga şarlary üçin takyk ýüzmek wagtyny bermek kyn.Folga şarlary has köp reňkde çap edilip bilner.Şonuň üçin folga şarynda lateks şary bilen has giňişleýin maglumat alarsyňyz.

 • Alýumin filmi lomaý lýuks multfilm şarlary Globos folga geliý şarlary Haýwan çap etmek şarlary

  Alýumin filmi lomaý lýuks multfilm şarlary Globos folga geliý şarlary Haýwan çap etmek şarlary

  Omörite folga mylar şarlary täze önüm çykarylyşy, korporatiw marka programmalary, satyn alyş nokady, uly açyklyk, pyýada satuwy, kiçi telekeçilik mahabaty, işgärleri höweslendirmek, şeýle hem doglan gün dabarasyny bezemek, ýubileýler, duşuşyklar, uçurymlar ýa-da islendik waka üçin ajaýyp görnüşlerdir. gyzykly reňkli uzak dowamly şar üçin.

  Az mukdarda doly reňkli çap etmek üçin, häzirki wagtda gaty pes minimal we gaty özüne çekiji bahalarda sanly çap folga şarlaryny hödürlemek isleýäris.

  15,000 ýa-da has köp çap edilen folga şarlaryndan has uly taslamalar üçin flexografiki çap etmek iň amatly wariantydyr.Flexografiki çap etmek, taslamaňyz üçin doly ganly çap we surat şekilini köpeltmek ýaly çäksiz mümkinçilikleri hödürleýär.Bu çap tehnologiýasyny ulanyp, ýerine ýetirip bolmajak taslama talaplary ýok diýen ýaly.Düwürtik reňkli şekiller, şeýle hem reňk şekilleri flexografiki çapdan peýdalanyp, gaty özüne çekiji bahada ýokary hilli öndürilip bilner.

 • Zawod satuwy Partiýa we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  Zawod satuwy Partiýa we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  Bu metal şarlar tegelek görnüşde.35 bölekden ybarat paketde gelýär.Şeýle hem altyn we kümüş ýaly dürli reňklerde bar.8 dýuýma çenli çişirýärler.Şar derwezelerini goşmak bilen dürli şar bezegi üçin amatlydyr.

 • 16 ″ Folga Mylar harp şarlary AZ 26pc Alýuminiý asma folga film elipbiý haty, partiýa bezegi üçin

  16 ″ Folga Mylar harp şarlary AZ 26pc Alýuminiý asma folga film elipbiý haty, partiýa bezegi üçin

  Folga şarlary alýumin gatlagy bilen örtülen neýlondan ýasalýar.Bu materiallar, şara folga meňzeş görnüşi bermek üçin ýörite örtülendir.Allergiki täsir etmek howpuny götermeýärler.

  Doglan günüňizdäki gyzyňyzy ýa-da ogluňyzy B Bagtly süýji belgisini görkezmek bilen geň galdyryň ýa-da altyn monogram şarlary bilen ajaýyp görnüşde täze şatlyk garşy alyň.Süýji 16 ýa-da 50 ýyl ýaly ýörite habarlary döretmek üçin bu elipbiý şarlaryny folga Mylar Ballon Numbers bilen jübütläň, bu şar bezeginiň köp taraplylygy barada aýdylanda mümkinçilikler gaty köp.Şahsylaşdyrylan partiýa temasy üçin ýalpyldawuk altyn elipbiý şarlarymyzy folga şarlary, altyn reňkli saçak gaplary, şar esbaplary, lentalar ýa-da güller bilen garyşdyryň we deňeşdiriň.

 • Oturylyşyk we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  Oturylyşyk we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  “Chrome Balloons” öňegidişlik tehnologiýasy arkaly ýasalýar.Öň görmedik wizual tejribe üçin ýumşak, metal şöhle bilen belläň.Toýlarda, ýubileýlerde we başga-da köp dabaralarda goşmaça öwüşgin goşuň we şöhle saçyň.Iň oňat we ajaýyp çydamly 260Q Chrome şarlary bilen indiki derejä öwrüliň.

 • Lomaý täze 260 modelleme lateks uzyn şarlary partiýa bezegleri üçin diý jadyly şar modellemek

  Lomaý täze 260 modelleme lateks uzyn şarlary partiýa bezegleri üçin diý jadyly şar modellemek

  Highokary hilli wýetnam lateksinden ýasalan uzyn jadyly şarlar, güýmenjäniň öwrümlerine we öwrümlerine çydamly.Şol haýwan şarlary owadan haýwanlary ýa-da başga bir gyzykly zatlary ýasamak we birleşdirmek üçin ulanylyp bilner, oturylyşyklarda, doglan günlerde, mekdeplerde, içerde ýa-da açyk meýdanda we başga-da gyzykly çärelerde dürli ajaýyp haýwanlary ýasamak gaty gyzykly.Çagalar üçin ajaýyp oturylyşyk oýunlary üçin.Çagalar model şarlaryny çişirip, köp dürli şekillere we haýwanlara öwürmekden lezzet alarlar

  Bu uzyn lateks şarlary, ortaça hilli şarlardan 40% galyň.Şarlar öwrenmegi aňsatlaşdyrýan we aňsatlyk bilen döwülmeýän gödek öwrümlere çydap bilerler.

  Lateks öwrümli şarlar heýkeller we haýwan şarlary ýasamak üçin hünärmenleriň saýlamagy, çagalaryňyzyň halajak ajaýyp şar haýwan toplumy.Islendik çaganyň gününi ýagtylandyrmak üçin ajaýyp sowgat ideýasy we ähli maşgala üçin gyzykly