Toparlaýyn işimiz işi kämilleşdirýär!

Kämil topar ýok.Successöne üstünlik gazanmagyň resepti bar - senagat ýa-da funksiýa garaşsyz, täsirli toparlar tarapyndan paýlaşylýan köp meňzeş aýratynlyklar

“Agzybirlik güýçdir ... toparlaýyn iş we hyzmatdaşlyk bolanda ajaýyp zatlara ýetip bolar” - Amerikaly şahyr Mattie Stepanek.

Toparyň iň oňat jebisligini döretmek maksady bilen, kompaniýa şu ýyl Alibaba tarapyndan gurnalan PK PK ýaryşyna gatnaşmak üçin ähli hyzmatdaşlary gurady.Bu öndürijilik üçin beýleki kompaniýalar bilen bäsleşmek üçin ýaryş.Bäsleşik başlamazdan ozal maksatlary kesgitläris we ýaryşda ýeňiş gazanmak üçin nädip bölünmelidigi we hyzmatdaşlygy meýilleşdireris.Bu, biziň her birimizi ýeke däl, bir toparda duýýarys.Oýunda ýeňiş gazanmak üçin her kimiň tagallasy we doly hyzmatdaşlygy talap edilýär!Geliň ajaýyp pursaty göreliň!

Toparlaýyn işimiz işi kämilleşdirýär2
Toparlaýyn işimiz işi kämilleşdirýär!

Biz bile!Bäsleşigiň dowamynda her birimiz öz maksatlarymyza ýetmek üçin köp işledik we ýoldaşlarymyzyň sargyt almagyna begendik.Her kim ýadasa-da, hemmesi gaty ýerine ýetirildi!

Bäsleşik, toparlaýyn işlemek we zähmetsöýerlik we telekeçilik ruhuny hasam artdyrýan bilelikdäki kynçylyklardan we gülkülerden doly.Oýunyň gyzyklylygyny ýokarlandyrmak we işgärleriň ahlagyny ýokarlandyrmak maksady bilen bu çäre kynçylygy gutaran toparlary ýerinde nagt pul bilen sylaglady.Bu waka gyzykly we tolgundyryjy boldy.Hemmeler birleşdi we hyzmatdaşlyk etdi, sen meni kowaladyň we bagtly bäsleşdiň.Şol döwürde şygarlar, şatlyklar, şatlyklar we şatlyklar biri-biriniň yzyndan geldi, bu diýseň janly boldy.Häzirki wagtda umumy maksady bolan işgärler öňe gitmegi we özlerinden öňe geçmegi dowam etdirýärler.Güýçli bäsdeşlikden soň kompaniýamyzyň ýolbaşçylygyndaky ilkinji topar ahyrsoňy çempion boldy.

Toparlaýyn işimiz işi kämilleşdirýär3

Maglumat eýýamynyň öňünde diňe üznüksiz öwrenmek arkaly topar ýeňilmezek ýagdaýda bolup biler we bilim ykdysadyýeti döwrüniň kynçylyklaryny has gowy çözüp biler.Bu okuwyň üsti bilen has çuňňur düşünýäris.Biz bir topar, bilelikde zatlar edýäris, kynçylyklary bilelikde çözýäris we her kimiň başgaça pikiri bar.Işleri gowy etmäge synanyşmak üçin her kimiň paýhasyny ýygnaýarys.Toparlaýyn türgenleşikde elmydama hyjuwdan doly we her kim hyjuwdan doly we maksada ýetmäge çalyşýar.

Bu bäsdeşlik arkaly, partiýa önümleri pudagynda has gowy we has gowy iş etjekdigimize has ynanýarys!Şarlar size şatlyk getirsin!


Iş wagty: Iýul-09-2022