Işewür oturylyşygy meýilleşdirmek gowy pikir

Işewür oturylyşygy, haçan-da bir işgäriň doglan güni bolsun ýa-da uly satuw habary bolsun, bellemeli zatlaryňyz bar bolsa ýerliklidir.Bu şahsy iş däl-de, iş bilen baglanyşyklydygy sebäpli, howpsuz we hünärli çäräňiziň bardygyna göz ýetirmek üçin birnäçe goşmaça çäreleri görmeli.Meýilnamalaşdyrmak prosesi birnäçe möhüm ädimleri öz içine alýar, ýöne özüňizi aşa duýsaňyz

Işewür oturylyşygy meýilleşdirmek gowy pikir

1. Uly şindig meýilleşdirýän bolsaňyz, işewür partiýaňyzy azyndan üç-dört aý öňünden meýilleşdirip başlaň.Zerur bolsa, zallary we naharhanalary bronlamak üçin köp mümkinçilik bar.Mümkin bolsa meýilnamalaşdyrmak işinde size kömek etmek üçin döredijilik işgärleriňizden bir ýa-da ikisini belläň.

2. "Hormatly myhmanlaryň" elýeterliligine baglylykda, işgärleriňiz ýa-da müşderiňiz bolsun, oturylyşyk üçin senäni belläň.

3. Çärä haýsydyr bir tolgunma goşmak üçin işewür partiýaňyz üçin mowzuk açyň.Ueeri mowzugyňyzyň stilinde bezäň ýa-da muny has ussatlyk bilen ýerine ýetirmek üçin içerki bezegçini hakyna tutuň.

4. Işewür oturylyşygy üçin ýeri saýlaň.Gatnaşýanlaryň sanyna we çärä kim çagyrmagy meýilleşdirýändigiňize baglylykda bu karary beriň.Mysal üçin, bu işçiňiziň doglan gününi ýa-da üstünlikli ýylyny bellemek üçin birnäçe işgäriňiziň kiçijik ýygnagy bolsa, iň amatly ýer siziň ofisiňiz ýa-da öýüňizdir.Işewür gala çäresi üçin sebitiňizdäki zal bron ediň.

Iş oturylyşygy meýilleşdirmek gowy pikir2

5. Çärä nahar bişirmek we hyzmat etmek üçin naharhanaçyny işe alyň (bar bolsa).Diňe işgärler üçin ýygnanýan bolsa, italýan, janly iýmit, adaty amerikan ýa-da aziýa nyrhy ýaly her kimiň haýsy iýmit görnüşini saýlajakdygyny ofisiňizde tiz gözden geçiriň.

6. Bu çärä içgi hödürlemek isleseňiz karar beriň.Işewür oturylyşyk üçin alkogolly içgileri sargyt etmezden ozal ýerli içgiler baradaky kanunlary öwreniň.Oturylyşykda alkogol içgileri zerarly kimdir biri zyýan çekse, işiňiz jogapkärçilik çekip biler.Içgilere hyzmat etmek üçin barmeni işe alyň, myhmanlara gözegçilik edýän we kämillik ýaşyna ýetmedikleriň içgileri almajakdygyna göz ýetiriň - käbir naharhana kompaniýalary bu hyzmaty azyk hyzmaty bilen baglanyşdyrýarlar.

7. Uly göwrümli waka bolsa, işewürlik üçin güýmenje işe almagy göz öňünde tutuň.Aýdymçy, MC ýa-da komediýaçy ýaly iş gurşawyna laýyk gelýän güýmenjäni saýlaň - ähli materiallary öňünden tassyklaň.

Işewürlik meýdançasyny meýilleşdirmek gowy pikir3

Iş wagty: Iýul-09-2022