Dostlaryňyza täsir etjek şarlar hakda 9 fakt

Dostlaryňyza täsir etjek şarlar hakda 9 fakt (1)

Sowgadyňyza goşmaça bagt goşmak isläniňizde kelläňize gelen ilkinji zat, şar ibermekdir.Şarlar islendik sowgada şadyýanlyk goşýan gizlin düzüm hasaplanýar.Alyjynyň näçe ýaşynda bolsa-da, Lateks şarlary elmydama ýüzlerinde ýylgyryş dörederdi.Şeýle hem şarlar, çaga duşlaryndan, doglan günlerinden, gelin duşlaryndan uçurymlara we toýlara çenli islendik partiýanyň zerurlyklaryndan biridir.Şarlary söýmek üçin size bu ýerde size we dostlaryňyza täsir etjek şarlar hakda käbir maglumatlary aldyk!

1- Ilkinji mälim bolan şarlar çişirilen doňuz öt haltalaryndan we haýwan içegelerinden ýasaldy.Hudaýa şükür, indi lateksden, rezinden we folga bilen ýasalan şarlary iberýäris.

2-Professor Maýkl Faradaý rezin şary oýlap tapan ilkinji adamdy.1824-nji ýylda gyralary bilelikde gysylan iki sany rezin ulanyp ýasady.Professor Faradaýyň oýlap tapyşyň maksady, wodorod bilen geçirilen synaglarda ulanmakdy.

3- Oýnawaç şarlary ilkinji gezek rezin öndüriji Tomas Hankok tarapyndan peýda boldy.Kauçuk ergin çüýşesi we kondensat şprisini öz içine alýan DIY toplumy görnüşinde satyldy.Şu gün DYI toplumynda şar ibersek göz öňüne getiriň!

4- Lateks şarlary ilkinji gezek 1847-nji ýylda Londonda öndürildi.

5- Folga şarlary 70-nji ýyllarda peýda boldy, ýöne bu birneme gymmat düşdi, sebäbi bu şarlar gazy has uzak saklaýardy.

Dostlaryňyza täsir etjek şarlar hakda 9 fakt (2)

6- Lateks şarlary biodegrirlenip bilner we howada 5 km-den gowrak beýiklige ýetip biler.

7- 1783-nji ýylda ilkinji gyzgyn howa şary horaz, ördek we goýun bilen uçmaly boldy we olar şu wagta çenli ilkinji gyzgyn howa şary ýolagçylary hökmünde hasaba alyndy.

8- Lateks şarlary ýylda bir milliard töweregi lateks şar öndürýär.

9- Kümüş metallaşdyrylan şarlar ilkinji gezek 1970-nji ýyllaryň ahyrynda Nýu-Yorkork şäher baleti üçin oýlanyp tapyldy.

Indi haýsydyr bir waka ýa-da sowgat bilen şar ibermezden ozal, bu gyzykly maglumatlary hemişe ýatda saklarsyňyz we täsir etmek üçin dostlaryňyz bilen paýlaşarsyňyz.Sowgadyňyz bilen howa ýaýratmak ýa-da islendik oturylyşyga bezeg we bagt goşmak üçin dürli şar gözleýän bolsaňyz, dürli şarlarymyza göz aýlaň we indi ähli ýakynlaryňyza şar iberiň.

Dostlaryňyza täsir etjek şarlar hakda 9 fakt (3)

Iş wagty: Iýul-09-2022