Habarlar

 • Işewür oturylyşygy meýilleşdirmek gowy pikir

  Işewür oturylyşygy meýilleşdirmek gowy pikir

  Işewür oturylyşygy, haçan-da bir işgäriň doglan güni bolsun ýa-da uly satuw habary bolsun, bellemeli zatlaryňyz bar bolsa ýerliklidir.Bu şahsy iş däl-de, işewürlik bolany üçin, özüňize göz ýetirmek üçin birnäçe goşmaça çäreleri görmeli ...
  Koprak oka
 • Toparlaýyn işimiz işi kämilleşdirýär!

  Toparlaýyn işimiz işi kämilleşdirýär!

  Kämil topar ýok.Successöne üstünlik gazanmagyň resepti bar - senagat ýa-da funksiýadan garaşsyz täsirli toparlar tarapyndan paýlaşylýan köp meňzeş aýratynlyklar “Agzybirlik güýç ... toparlaýyn iş we hyzmatdaşlyk bolanda ajaýyp zatlara ýetip bolar” - Amerikaly şahyr Matt ...
  Koprak oka
 • Dostlaryňyza täsir etjek şarlar hakda 9 fakt

  Dostlaryňyza täsir etjek şarlar hakda 9 fakt

  Sowgadyňyza goşmaça bagt goşmak isläniňizde kelläňize gelen ilkinji zat, şar ibermekdir.Şarlar islendik sowgada şadyýanlyk goşýan gizlin düzüm hasaplanýar.Alyjynyň näçe ýaşynda bolsa-da, Lat ...
  Koprak oka