Mylar belgisi 16/32/40inch folga nomerli şar lomaý partiýa bezegi üçin lomaý

Gysga düşündiriş:

Folga şarlary alýumin gatlagy bilen örtülen neýlondan ýasalýar.Bu materiallar, şara folga meňzeş görnüşi bermek üçin ýörite örtülendir.Allergiki täsir etmek howpuny götermeýärler.

Soňky 30 ýylda folga şarlary has meşhur boldy.Folga şarlary dürli şekilde we ululykda bolýar Ilki başda folga şarlarynyň hemmesi ýylylyk möhürlenmegine mätäçdi, ýöne soňra öz-özüni ýapmak üçin klapanlar oýlanyp tapyldy we indi 18 ″ we ondan uly folga şarlary öz-özünden möhürlenýär we şonuň üçin indi ýylylyk möhürlenmegini talap etmeýär.Bu şar satyjylar üçin ep-esli wagt tygşytlamagy we satuwlar şondan bäri köpeldi we häzirki wagtda şar bazarynyň has köp bölegini düzýär.Has gymmat bolsa-da, lateks şarlary folga şarlary 4 günden 21 güne çenli uzyn ýüzmek wagtynyň artykmaçlygyna eýe.Folga şarynyň ýüzüş wagty beýiklik, çyglylyk we ş.m. ýaly köp faktorlara baglydyr ... şonuň üçin folga şarlary üçin takyk ýüzmek wagtyny bermek kyn.Folga şarlary has köp reňkde çap edilip bilner.Şonuň üçin folga şarynda lateks şary bilen has giňişleýin maglumat alarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

San şarlary. Doglan gün we ýubileý dabaralary üçin ajaýyp bezeg.Oturylyşyk üçin gyzykly we baýramçylyk atmosferasyny goşarlar.

Doglan günüň şarlary.Gaýtadan ulanyp bolýar, goşmaça düwün ýok, öz-özüni ýapýan klapan, amatly inflýasiýa we deflýasiýa.

Niversaryubileý belgisi şarlary.Hil materialyndan ýasalan şar howpsuz we ulanmaga çydamly.

Jambbo dizaýny ony islendik ýagdaýda ajaýyp fonda öwürýär. Bu diňe bir oturylyşyk üçin bagtly atmosfera döredip bilmez, özi bilen ýatdan çykmajak surata düşmäge hem mümkinçilik berer.Ajaýyp partiýa esbaplary.

Önümiň spesifikasiýasy

Mylar belgisi (1)

Ölçegi: 16 ”

Şişirilen şaryň ululygy: 40 sm töweregi

Reňk: Dürli

Gaplamak: 50pc / sumka ýa-da islegiňize görä

Material: Neýlon ýa-da PET

Köp sanly dabaralar üçin ajaýyp!

Allhli şarlarymyz çişirilmän, tekiz iberilýär

Müşderi soraglary we jogaplary

1-nji sorag: MOQ näme?Ilki bilen nusga alyp bilerinmi?
J: MOQ dürli reňkli 500pc.Mugt nusgalar hödürlemekden hoşal

2-nji sorag: Önümiňiz düzülip bilnermi?
J: Hawa, paket sumkasyny we şar görnüşini düzüp bilersiňiz

3-nji sorag: Modelleri we reňkleri garyşdyryp bilerinmi?
J: Elbetde, garyşyk sargytlary ýa-da reňkleri kabul ederliklidir.Aboveokardaky aragatnaşyk maglumatlary bilen bize öz hoşniýetliligiňizi aýdyp bilersiňiz

4-nji sorag: Olar näçe wagt dowam edýär?
J: Müşderimiziň 3 günüň dowamynda şar bezegleri bardy, olar henizem gaty gowy görünýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň