Mylar şarlary

 • Alýumin filmi lomaý lýuks multfilm şarlary Globos folga geliý şarlary Haýwan çap etmek şarlary

  Alýumin filmi lomaý lýuks multfilm şarlary Globos folga geliý şarlary Haýwan çap etmek şarlary

  Omörite folga mylar şarlary täze önüm çykarylyşy, korporatiw marka programmalary, satyn alyş nokady, uly açyklyk, pyýada satuwy, kiçi telekeçilik mahabaty, işgärleri höweslendirmek, şeýle hem doglan gün dabarasyny bezemek, ýubileýler, duşuşyklar, uçurymlar ýa-da islendik waka üçin ajaýyp görnüşlerdir. gyzykly reňkli uzak dowamly şar üçin.

  Az mukdarda doly reňkli çap etmek üçin, häzirki wagtda gaty pes minimal we gaty özüne çekiji bahalarda sanly çap folga şarlaryny hödürlemek isleýäris.

  15,000 ýa-da has köp çap edilen folga şarlaryndan has uly taslamalar üçin flexografiki çap etmek iň amatly wariantydyr.Flexografiki çap etmek, taslamaňyz üçin doly ganly çap we surat şekilini köpeltmek ýaly çäksiz mümkinçilikleri hödürleýär.Bu çap tehnologiýasyny ulanyp, ýerine ýetirip bolmajak taslama talaplary ýok diýen ýaly.Düwürtik reňkli şekiller, şeýle hem reňk şekilleri flexografiki çapdan peýdalanyp, gaty özüne çekiji bahada ýokary hilli öndürilip bilner.

 • Mylar belgisi 16/32/40inch folga nomerli şar lomaý partiýa bezegi üçin lomaý

  Mylar belgisi 16/32/40inch folga nomerli şar lomaý partiýa bezegi üçin lomaý

  Folga şarlary alýumin gatlagy bilen örtülen neýlondan ýasalýar.Bu materiallar, şara folga meňzeş görnüşi bermek üçin ýörite örtülendir.Allergiki täsir etmek howpuny götermeýärler.

  Soňky 30 ýylda folga şarlary has meşhur boldy.Folga şarlary dürli şekilde we ululykda bolýar Ilki başda folga şarlarynyň hemmesi ýylylyk möhürlenmegine mätäçdi, ýöne soňra öz-özüni ýapmak üçin klapanlar oýlanyp tapyldy we indi 18 ″ we ondan uly folga şarlary öz-özünden möhürlenýär we şonuň üçin indi ýylylyk möhürlenmegini talap etmeýär.Bu şar satyjylar üçin ep-esli wagt tygşytlamagy we satuwlar şondan bäri köpeldi we häzirki wagtda şar bazarynyň has köp bölegini düzýär.Has gymmat bolsa-da, lateks şarlary folga şarlary 4 günden 21 güne çenli uzyn ýüzmek wagtynyň artykmaçlygyna eýe.Folga şarynyň ýüzüş wagty beýiklik, çyglylyk we ş.m. ýaly köp faktorlara baglydyr ... şonuň üçin folga şarlary üçin takyk ýüzmek wagtyny bermek kyn.Folga şarlary has köp reňkde çap edilip bilner.Şonuň üçin folga şarynda lateks şary bilen has giňişleýin maglumat alarsyňyz.

 • Lomaý 4D folga şarlary 22 Partiýa bezegi üçin ýöriteleşdirilen globus önümleri üçin 22 dýuým oýunjak sowgady

  Lomaý 4D folga şarlary 22 Partiýa bezegi üçin ýöriteleşdirilen globus önümleri üçin 22 dýuým oýunjak sowgady

  Orbz folga şary çişirilenden soň öz-özüni möhürläp biler, goşmaça işlemegiň zerurlygy ýok;şaryň asylmagy üçin şaryň ýokarsynda kiçijik deşik bar;Müşderilere bu şarlary has gowy bezemek üçin toplum lenta bilen gelýär

  Oturylyşyga taýýarlananyňyzda bu kümüş sfera şarlaryny (saman bilen) aňsatlyk bilen çişirip bilersiňiz;şarlary çişirmek ýa-da sowmak üçin sypal ulanyň, alýumin folga şarlary gaýtadan ulanylyp bilner

  Orbz şary çişirilmezden 22 × 9 dýuým, doly çişirilenden soň 18 × 11,5 dýuým;90% doldurmak, şary doly çişirmek üçin ýeterlikdir we 100% şar doldurylanda tegelek peýda bolar.Partlamazlyk üçin, şary ýuwaş-ýuwaşdan çişiriň we ýiti zatlar bilen gatnaşykdan gaça duruň

  Kümüş 4D uly folga şarlary, partiýaňyzy has ýagty we owadan eder, doglan gün dabaralary, toýlar, Ro Christmasdestwo, ýubileýler, tans klublary, çagalar duşlary, ýekelik we ş.m.

  Önümi ulanmak prosesinde haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa ýa-da önümden kanagatlanmasaňyz, Amazon ulgamynyň e-poçta üsti bilen bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris;önümi has gowulaşdyrmak üçin müşderileriň tekliplerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

 • 16 ″ Folga Mylar harp şarlary AZ 26pc Alýuminiý asma folga film elipbiý haty, partiýa bezegi üçin

  16 ″ Folga Mylar harp şarlary AZ 26pc Alýuminiý asma folga film elipbiý haty, partiýa bezegi üçin

  Folga şarlary alýumin gatlagy bilen örtülen neýlondan ýasalýar.Bu materiallar, şara folga meňzeş görnüşi bermek üçin ýörite örtülendir.Allergiki täsir etmek howpuny götermeýärler.

  Doglan günüňizdäki gyzyňyzy ýa-da ogluňyzy B Bagtly süýji belgisini görkezmek bilen geň galdyryň ýa-da altyn monogram şarlary bilen ajaýyp görnüşde täze şatlyk garşy alyň.Süýji 16 ýa-da 50 ýyl ýaly ýörite habarlary döretmek üçin bu elipbiý şarlaryny folga Mylar Ballon Numbers bilen jübütläň, bu şar bezeginiň köp taraplylygy barada aýdylanda mümkinçilikler gaty köp.Şahsylaşdyrylan partiýa temasy üçin ýalpyldawuk altyn elipbiý şarlarymyzy folga şarlary, altyn reňkli saçak gaplary, şar esbaplary, lentalar ýa-da güller bilen garyşdyryň we deňeşdiriň.