Lateks şarlary

 • Owadan gülkünç ýüz lateks şary

  Owadan gülkünç ýüz lateks şary

  Gaplamak: 50 sany paket, dürli reňkli we dürli aňlatmaly gülkünç şarlar bar.

  Owadan nagyşlar: Bu multfilm şarlarynda çagalar tarapyndan meşhur boljak dürli ýakymly sözler bar.

  Nähili ulanmaly: Bu ýylgyrýan şarlary suw, howa ýa-da geliý bilen dolduryp bilersiňiz.

  Qualityokary hilli: partiýa şarlary islendik ýaşdaky adamlar üçin örän ygtybarly ýokary hilli lateksden ýasalýar (lateks allergiýasy bolan adamlar ony seresaplylyk bilen ulanyň).

  Örän amatly: doglan gün toýlary, toýlar, gelin duşlary, dabaralar, dabaralar, Hallowin, Ro Christmasdestwo, buketler, mowzuk oturylyşyklary, karnawallar we festiwallar.

 • Lomaý 5inch10inch12inch18inch36inch Makaron şar pastel lateks şary Makaron partiýasy şary

  Lomaý 5inch10inch12inch18inch36inch Makaron şar pastel lateks şary Makaron partiýasy şary

  GURBAN MAGLUMAT:100 sany 12 dýuým pastel şarlary çaga gülgüne şarlary, lawanda şarlary, pastel gülgüne şarlar, pastel sary şarlar, pastel gök şarlar, pastel ýaşyl şarlar, ýalpyldawuk ýaşyl şarlar, pastel gyrmyzy şarlar (Reňkleriň sany deň bellendi).

  Zäherlenmedik we howpsyz:Howpsuz we zäherli däl tebigy lateksden ýasaldy.Bu şarlar ajaýyp pastel partiýa bezegleri, pastel doglan gün bezegleri, pastel doglan gün baýramçylygy bezegleri, pastel doglan gün şarlary, pastel çaga duşy bezegleri.

  Näme bilen doldurmaly:Bu şarlary howa we geliý bilen dolduryp bolýar.AIR bilen doldurylan lateks şarlary 72 sagada çenli, HELIUM bilen bolsa 3-6 sagatlap galar.Iň oňat şar ululygyna ýetmek üçin şar bilen çişirilen howanyň mukdaryna gözegçilik ediň.

  Girişler:Bu pastel şarlar birmeňzeş şar gülleri, ýeke şar arçasy, ilkinji doglan gün bezegi, süýji doglan gün bezegi, pastel jyns bezegi, pastel gelin duş bezegi, pastel towuk oturylyşygy üçin ajaýyp.

  Üns beriň we duýduryş:Şary çişirmek üçin nasos ulanyň.Belli bir reňk tapawudy inflýasiýadan soň ýüze çykýar, ýöne reňk täsiri has gowy bolar.Şarlary doldurmaň, güne ýanmakdan, görkezilen zatlardan we aşa sürtülmeden gaça duruň.

 • Şarlary şahsylaşdyrylan ýörite çap edilen LOGO şarlary bezeg mahabat şarlaryny çap ediň

  Şarlary şahsylaşdyrylan ýörite çap edilen LOGO şarlary bezeg mahabat şarlaryny çap ediň

  Partiýa adamlary 70-den gowrak reňk warianty bolan şarlara islendik nyşany, suraty ýa-da suraty çap edip bilerler!

  Şarlar oturylyşykda potolokda ýa-da käbirleri köçede ýöremekde ünsi özüne çekýär.Bu olary görmek üçin ajaýyp edýär!Şarlara logotip ýa-da ýörite habar çap etmegi özüňiz düzeniňizde, güýçli täsirleri, mahabatlary we marketing mümkinçiliklerini döredip, oňyn reaksiýa döredýärsiňiz!

 • Zawod satuwy Partiýa we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  Zawod satuwy Partiýa we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  Bu metal şarlar tegelek görnüşde.35 bölekden ybarat paketde gelýär.Şeýle hem altyn we kümüş ýaly dürli reňklerde bar.8 dýuýma çenli çişirýärler.Şar derwezelerini goşmak bilen dürli şar bezegi üçin amatlydyr.

 • Oturylyşyk we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  Oturylyşyk we toý ýokary hilli metal şar reňkli gabyk metal lateks şarlarynyň bezegi Chrome şarlary

  “Chrome Balloons” öňegidişlik tehnologiýasy arkaly ýasalýar.Öň görmedik wizual tejribe üçin ýumşak, metal şöhle bilen belläň.Toýlarda, ýubileýlerde we başga-da köp dabaralarda goşmaça öwüşgin goşuň we şöhle saçyň.Iň oňat we ajaýyp çydamly 260Q Chrome şarlary bilen indiki derejä öwrüliň.

 • Lomaý täze 260 modelleme lateks uzyn şarlary partiýa bezegleri üçin diý jadyly şar modellemek

  Lomaý täze 260 modelleme lateks uzyn şarlary partiýa bezegleri üçin diý jadyly şar modellemek

  Highokary hilli wýetnam lateksinden ýasalan uzyn jadyly şarlar, güýmenjäniň öwrümlerine we öwrümlerine çydamly.Şol haýwan şarlary owadan haýwanlary ýa-da başga bir gyzykly zatlary ýasamak we birleşdirmek üçin ulanylyp bilner, oturylyşyklarda, doglan günlerde, mekdeplerde, içerde ýa-da açyk meýdanda we başga-da gyzykly çärelerde dürli ajaýyp haýwanlary ýasamak gaty gyzykly.Çagalar üçin ajaýyp oturylyşyk oýunlary üçin.Çagalar model şarlaryny çişirip, köp dürli şekillere we haýwanlara öwürmekden lezzet alarlar

  Bu uzyn lateks şarlary, ortaça hilli şarlardan 40% galyň.Şarlar öwrenmegi aňsatlaşdyrýan we aňsatlyk bilen döwülmeýän gödek öwrümlere çydap bilerler.

  Lateks öwrümli şarlar heýkeller we haýwan şarlary ýasamak üçin hünärmenleriň saýlamagy, çagalaryňyzyň halajak ajaýyp şar haýwan toplumy.Islendik çaganyň gününi ýagtylandyrmak üçin ajaýyp sowgat ideýasy we ähli maşgala üçin gyzykly