Biz hakda

Şatlyk şatlygy hakda

“Fun Joy Party” doglan gün toýy, toý, öý bezegi we baýramçylyk… we ş.m. üçin dürli gyzykly we ajaýyp partiýa seriýaly önümleri öndürmekde we söwdada ýöriteleşýär.

Partiýa işinde 10 ýyldan gowrak tejribe we 12 sany önümçilik liniýasy we 200-den gowrak işçi bolan “Lateks” şarlaryny, dürli görnüşli folga şarlaryny we dürli görnüşli Kagyz akymlaryny öndürmek üçin üç zawodyň eýesi.Bu ýyllaryň ösüşi we ösüşi bilen önümimiz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Angliýa, Koreýa, Japanaponiýa, Fransiýa, Gollandiýa… .etc, dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine eksport edildi. ähli müşderilere ýokary hilli we iň gowy hyzmatlary saklaň we şondan bäri müşderilerimizden köp seslenme alýarys!

“Fun Joy Party” zawodyň bahalary bilen ýokary hilli önümler hödürleýär, Araçy ýok, bellik ýok we arasynda ýok.Diňe biz, siz we bir topar ajaýyp önümler we tygşytlylyk.Biziň toparymyzyň hemmesi size gerek wagty size kömek etmek üçin birleşýär .. Harytlar bilen howlukýan bolsaňyz, önümçilik toparymyz harytlary wagtynda eltmäge kömek eder.QC topary, her bir zadyň hiliniň gowudygyna göz ýetirmek üçin 5 gezek barlar ... Haçan-da önüm barada soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky hyzmatdaş size birbada jogap berer.Önümlerimizi supermarketler, partiýa dükanlary, dürli we arzanladyş dükanlary ýaly dürli sazlamalarda tapyp bilersiňiz

IMG_0887

Missiýanyň beýany

Elýeterli bahalarda ýokary hilli önüm hödürlemek bilen sarp edijä ep-esli tygşytlamak.

Önümçilik prosesi (1)

Näme üçin bu ýerde satyn almaly?

Bu soraga iň gowy jogap bermek üçin bahalarymyzy gözden geçiriň.Mundan başga-da, ýokary derejeli müşderi hyzmatymyzy, çalt eltip bermegi we ajaýyp önüm saýlamagy goşuň, sorag näme üçin ýok?Mundan başga-da, Zawodyň göni oturylyşygynda sarp eden her dollaryňyz üçin birnäçe haýyr-sahawat guramalarynyň birine goşant goşular.Bu, üýtgetmek baradaky borçnamamyzyň diňe bir bölegidir.Partiýa esbaplaryňyzy şu ýerden satyn alyň we onuň bir bölegi boluň!