16 ″ Folga Mylar harp şarlary AZ 26pc Alýuminiý asma folga film elipbiý haty, partiýa bezegi üçin

Gysga düşündiriş:

Folga şarlary alýumin gatlagy bilen örtülen neýlondan ýasalýar.Bu materiallar, şara folga meňzeş görnüşi bermek üçin ýörite örtülendir.Allergiki täsir etmek howpuny götermeýärler.

Doglan günüňizdäki gyzyňyzy ýa-da ogluňyzy B Bagtly süýji belgisini görkezmek bilen geň galdyryň ýa-da altyn monogram şarlary bilen ajaýyp görnüşde täze şatlyk garşy alyň.Süýji 16 ýa-da 50 ýyl ýaly ýörite habarlary döretmek üçin bu elipbiý şarlaryny folga Mylar Ballon Numbers bilen jübütläň, bu şar bezeginiň köp taraplylygy barada aýdylanda mümkinçilikler gaty köp.Şahsylaşdyrylan partiýa temasy üçin ýalpyldawuk altyn elipbiý şarlarymyzy folga şarlary, altyn reňkli saçak gaplary, şar esbaplary, lentalar ýa-da güller bilen garyşdyryň we deňeşdiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

HER TARAP ÜÇIN ULY:Uly harpymyz we san şarlarymyz, indiki doglan günüňiz, toýuňyz, gelinlik duşuňyz, nikalaşmak dabarasy, jyns taýdan açyklyk, dynç alyş dabarasy ýa-da indiki surata düşmek üçin ajaýyp!Şarlarymyz islendik pursatda birneme alaw goşar!

FRAZY .YZY KÖMEK:Mümkinçilikler tükeniksiz!Şarlar bilen näme diýesiňiz gelse bize habar beriň we ýöriteleşdirilen sözlemi çekip, gapyňyza ibereris!

HYZMATÇYLYK DÜZGÜNIBiziň maksadymyz, oturylyşyk üçin her kimiň ýadyna düşjek iň oňat bezegleriň bolmagyny üpjün etmek.Ekranyňyza ajaýyp görnüş bermek üçin bezeglerimizde iň ýokary hilli materiallary ulanýarys.Islendik mesele ýüze çyksa, haýal etmän biziň bilen habarlaşyň we kanagatlanarly çözgüt bereris!

DÜZGÜN ETMEK we görkezmek aňsat:Harp şarlarymyz howa bilen doldurylyp, lentadan asylmak üçin niýetlenendir.Setshli toplumlar şar, lenta we görkezmeleri çişirmek üçin sypal bilen gelýär.Bu şarlaryň ýüzmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Saýlamak üçin köp reňk:16 dýuým harpymyz we san şarlarymyz altyn, gül altyn, kümüş, gara, gök we gülgüne reňklerde bar.

Önümiň spesifikasiýasy

Mylar harplary (6)

Ölçegi: 16 ”

Şişirilen şaryň ululygy: 40 sm töweregi

Reňk: Dürli

Gaplamak: 50pc / sumka ýa-da islegiňize görä

Material: Neýlon ýa-da PET

Köp sanly dabaralar üçin ajaýyp!

Allhli şarlarymyz çişirilmän, tekiz iberilýär

Müşderi soraglary we jogaplary

1-nji sorag: MOQ näme?Ilki bilen nusga alyp bilerinmi?
J: MOQ dürli reňkli 500pc.Mugt nusgalar hödürlemekden hoşal

2-nji sorag: Önümiňiz düzülip bilnermi?
J: Hawa, paket sumkasyny we şar görnüşini düzüp bilersiňiz

3-nji sorag: Modelleri we reňkleri garyşdyryp bilerinmi?
J: Elbetde, garyşyk sargytlary ýa-da reňkleri kabul ederliklidir.Aboveokardaky aragatnaşyk maglumatlary bilen bize öz hoşniýetliligiňizi aýdyp bilersiňiz

4-nji sorag: Olar näçe wagt dowam edýär?
J: Müşderimiziň 3 günüň dowamynda şar bezegleri bardy, olar henizem gaty gowy görünýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň